Andere artikelen

B. Diagnostisch proces

B.1 Aanmelding en verwijzing

B.2 Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

B.3 Anamnese

B.4 Onderzoek

B.4.1 Inspectie

B.4.2 Palpatie

B.4.3 Functieonderzoek

B.5 Analyse

B.6 Behandelplan

B.7 Meetinstrumenten

B.6 Behandelplan

Het behandelplan omvat de fysiotherapeutische behandeldoelen en de prioritering ervan. Voor dit plan dient een minimaal mondelinge overeenstemming tussen de fysiotherapeut en de patiënt te zijn bereikt.

De hoofddoelstelling, dit is de doelstelling die in het behandelplan centraal staat, sluit aan bij de hulpvraag van de patiënt. Bij de formulering van de hoofd- en subdoelstellingen wordt rekening gehouden met de motivatie, de aanwezigheid van bevorderende en belemmerende factoren en het te verwachten herstel, op basis van uitkomsten van de meetinstrumenten.
Formulering van hoofd- en subdoelstellingen dient plaats te vinden volgens de SMART-principes. SMART staat voor ‘Specifiek’, ‘Meetbaar’, ‘Acceptabel’, ‘Realistisch’ en ‘Tijdgebonden’. Een SMART-doelstelling is richtinggevend: de doelstelling geeft aan wat de patiënt wil bereiken en stuurt het gedrag van zowel de patiënt als de fysiotherapeut. De doelen worden geformuleerd op activiteitenniveau. In de SMART-formulering wordt aangegeven welke resultaten moeten worden bereikt en wanneer. Afhankelijk van de mate van individuele aandacht die nodig is voor het behandelen van het gezondheidsprobleem, wordt bepaald of een individuele of groepsgewijze fysiotherapeutische behandeling geïndiceerd is.

Aantal keren bekeken: : 10834