Andere artikelen

D. Therapeutisch proces

D.1 Behandeling

D.1.1 Fasering, doelen en verrichtingen

D.1.2 Behandelduur en -frequentie

D.1.3 Evidentie behandeling

D.2 Evaluatie

D.3 Afsluiting, verslaglegging, verslaggeving

D.4 Nazorg

D.2 Evaluatie

Regelmatig (elke vier weken en aan het eind van de behandelepisode) wordt geëvalueerd hoe het herstel verloopt (in welke fase van herstel de patiënt zich bevindt) en of op basis van deze evaluatie de behandeldoelen moeten worden aangescherpt of bijgesteld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten die ook in het diagnostisch proces zijn gebruikt. In het behandelplan is vastgelegd met welke frequentie de metingen worden herhaald. Deze frequentie zal in sterke mate afhangen van het patiëntenprofiel en de fase van herstel.

Als de therapie wordt beëindigd, vindt een eindevaluatie plaats, waarbij opnieuw de geadviseerde meetinstrumenten worden gebruikt. De gestelde behandeldoelen moeten zijn behaald of de patiënt moet voldoende in staat zijn de activiteiten/oefeningen zelfstandig voort te zetten. De patiënt wordt (eventueel) terugverwezen naar de verwijzer bij (tussentijdse) complicaties en/of bij het niet bereiken van de behandeldoelen (en wanneer de inschatting van de fysiotherapeut is dat de patiënt het maximale heeft bereikt).

Aantal keren bekeken: : 7626