Inventarisatie van meetinstrumenten om psychosociale risicofactoren voor ongunstig herstel te bepalen ter ondersteuning van het diagnosticeren en behandelen volgens KNGF-patiëntenprofielen voor mensen met rug- en nekpijn (top-down 2016)

Titel: Inventarisatie van meetinstrumenten om psychosociale risicofactoren voor ongunstig herstel te bepalen ter ondersteuning van het diagnosticeren en behandelen volgens KNGF-patiëntenprofielen voor mensen met rug- en nekpijn

Subsidieronde: top-down 2016

Looptijd: najaar 2016 – begin 2017

Status: lopend

Categorie: literatuurstudie

Projectaanvrager: prof.dr. Michel Coppieters en dr. Wendy Scholten-Peeters (VU)

Samenvatting onderzoeksproject:

Achtergrond: Rugpijn, nekpijn, depressie en angst zijn vier aandoeningen uit de Top 10 op gebied van beperking in activiteiten. Daarnaastboven komen deze aandoeningen vaak samen voor: ongeveer 1/3 van de mensen met rug- en/of nekpijn heeft ook depressie en/of angst. De recent ontwikkelde KNGF-richtlijnen voor nek- en rugpijn beschrijven patiëntprofielen aan de hand van multivariabele gegevens uit het diagnostisch proces. Angst, depressie, stress, somatisatie en self-efficacy vormen belangrijke onderdelen van deze patiëntprofielen aangezien de aanwezigheid van deze psychosociale factoren een specifiek fysiotherapeutisch beleid impliceert. De literatuur toont echter aan dat fysiotherapeuten moeite hebben met het inventariseren van deze psychosociale factoren. Richtlijnen bieden nauwelijks handvatten. Vreemd genoeg worden diverse vragenlijsten voor psychosociale risicofactoren die dikwijls gebruikt worden in de fysiotherapie nauwelijks gebruikt in de psychologie en vice-versa. Er is behoefte aan een inventarisatie van welke meetinstrumenten voorhanden zijn en het meest relevant en optimaal bruikbaar zijn in de fysiotherapiepraktijk om psychosociale risicofactoren in kaart te brengen. Deze informatie is nodig om toekomstig multivariabel diagnostisch onderzoek uit te voeren en effectiviteitsonderzoek naar de meerwaarde van fysiotherapeutische zorg gericht op deze psychosociale individuele factoren.

Methode: Via een Delphi-studie worden nationale en internationale experts uit de fysiotherapie én psychologie gevraagd naar de meest bruikbare en relevante meetinstrumenten om eerstelijns fysiotherapeuten te helpen psychosociale factoren voor ongunstig herstel in kaart te brengen. Via 3 ronden wordt naar consensus gestreefd (75% overeenstemming tussen experts).

Te verwachten resultaten: 1) Een actuele inventarisatie en aanbeveling van de meest relevante en bruikbare meetinstrumenten per psychosociale risicofactor voor ongunstig herstel behorende bij de KNGF patiëntprofielen 3 (voor rugpijn) en C (voor nekpijn); 2) Een basis voor het genereren van pilotdata en voor subsidieaanvragen naar de diagnostiek van fysiotherapeutische multivariabele diagnostiek en effectiviteit van fysiotherapeutische interventies.